Miejski Zespół
    ds. Orzekania o Niepełnosprawności


ul. Brzezińska 21
41-400 Mysłowice
tel. 32 223-85-85

 

Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek – Czwartek 8:30 – 14:00
Piątek 8:30 – 13:30

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

 

 

mzon@mops-myslowice.pl

Przewodniczący: mgr Iwona Delimata 

Sekretarz: mgr Teresa Brzoska

Inspektor:  mgr Anita Gadalińska
Podinspektor:  Katarzyna Dukała
Podinspektor:  Dominika Pierzak

  

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia wydawane jest dla celów:

 

 

 • szkolenia,
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania ze świadczeń pieniężnych społecznej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień,
 • karty parkingowej,
 • inne.

Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wydawane jest dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień,
 • karty parkingowej,

Zespół orzeka w sprawach nierentowych, orzeczenie Zespołu nie uprawnia do otrzymywania renty inwalidzkiej.

Zespół wydaje także legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać
z w/w propozycji pomocy dla osób niepełnosprawnych (w zależności od wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy przez PFRON)

 

 

 

UWAGA: Od dnia 01.07.2014r. przewodniczący wydaje kartę parkingową  osoby niepełnosprawnej.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać
z w/w propozycji pomocy dla osób niepełnosprawnych (w zależności od wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy przez PFRON)

 

 


 

 

Procedura ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach można pobierać w siedzibie Zespołu.

 • wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Zespołu,
 • do wypełnionego wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni od daty wypełnienia) zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana oraz inne dokumenty w tym medyczne (np. historia choroby, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne, wyniki badań pomocniczych, wyniki testów i opinie psychologiczne) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, kserokopię dowodu tożsamości (w przypadku dzieci dodatkowo akt urodzenia),
 • rozpatrzenie sprawy o zaliczenie do stopnia niepełnosprawności lub do osób niepełnosprawnych następuje w okresie 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • złożony wniosek Przewodniczący Miejskiego Zespołu kieruje do rozpatrzenia na posiedzeniu Składu Orzekającego oraz ustala termin tego posiedzenia,
 • w posiedzeniu Składu Orzekającego bierze udział osoba zainteresowana, którą zawiadamia się o terminie posiedzenia na 7 dni przed posiedzeniem,
 • z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 
  i członkowie Składu Orzekającego,
 • w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby zainteresowanej na posiedzenie Składu Orzekającego, Przewodniczący Miejskiego Zespołu powiadamia ją na piśmie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, jeżeli 
  w okresie 14 dni od daty posiedzenia nie przedstawi informacji o okolicznościach uzasadniających niestawiennictwo,
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczący wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy,
 • orzeczenie lekarza o stanie zdrowia sporządzane jest na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej oraz dostarczonej dokumentacji medycznej.
 • po rozpoznaniu sprawy, skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności, które jest podpisane przez wszystkich członków składu orzekającego oraz doręczane na piśmie osobie zainteresowanej,
 • osoba zainteresowana może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania 
  o  Niepełnosprawności w Katowicach za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

 


 

 

Procedura w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej
oraz osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wnioski w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej można pobierać 
w siedzibie Zespołu. Wymagane dokumenty niezbędne do wyrobienia legitymacji osoby niepełnosprawnej to: kserokopia orzeczenia oraz jedno zdjęcie legitymacyjne.

 

 • wniosek wraz ze zdjęciem składa osoba, która posiada prawomocne i ważne
  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez inne organy orzekające w siedzibie Zespołu i wniosek dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia składa przedstawiciel ustawowy, który występował o ustalenie niepełnosprawności dziecka.
 • w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku osoba zainteresowana zgłasza się osobiście lub z upoważnieniem po odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej do siedziby Zespołu.

 


Zakres działania Miejskiego Zespołu:

 • realizacja zadań dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności,
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności,
 • organizowanie posiedzeń składu orzekającego
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
  • pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • toczących się postępowań przed organami realizującymi ubezpieczenia społeczne.
 • sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.

 


 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:o Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach
Informację opublikował:Rafał Gadomski
Data publikacji:30.10.2003 23:10
Informację aktualizował:Sebastian Pochopień
Data aktualizacji:12.06.2019 12:04