Dział Poradnictwa Specjalistycznego jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach zajmującą się udzielaniem specjalistycznego wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Miasta Mysłowice.

Proponowana pomoc obejmuje prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego i rodzinnego) dla osób mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych (np. kryzysy egzystencjalne, zaburzenia adaptacyjne, konflikty w rodzinie, problemy emocjonalne, przeciążenie psychiczne, rozwód w rodzinie, choroba somatyczna/niepełnosprawność w rodzinie, choroba psychiczna w rodzinie itp.),  w sytuacjach, które nie wymagają nagłych działań interwencyjnych.

Dział Poradnictwa Specjalistycznego zajmuje się również prowadzeniem oddziaływań terapeutycznych wobec osób i rodzin oraz docelowo także prowadzeniem grup wsparcia i grup psychologiczno – terapeutycznych.

Udzielanie świadczeń w postaci poradnictwa specjalistycznego zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej nie wymaga decyzji administracyjnej, udzielane jest bez względu na posiadany dochód.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby kontaktu z psychologiem pod numerem telefonu 512 373 498.

 

p.o. Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego.

mgr Anna Kost 

ul. Strażacka 7, 41-400 Mysłowice

tel. 512 373 498, 797 491 033

e-mail: poradnictwo@mops-myslowice.pl  

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00

 Przy ulicy Strażackiej 7 w Mysłowicach realizowany jest także projekt Centrum dla Rodzin 2

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rodzin zamieszkałych w Mysłowicach. Zakłada on wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Podjęte działania mają na celu wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, poprzez podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych (szkolenia), integrację rodzin zastępczych,  szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. W ramach projektu objęte wsparciem są również rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osoby do 30 r.ż. wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych.

Projekt Centrum dla Rodzin 2 proponuje specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną,  w tym terapię sensoryczną  oraz podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych i kompetencji społecznych w ramach Szkoły Życia Rodzinnego oraz treningów i warsztatów edukacyjnych. Wsparcie świadczone jest w formie indywidualnej jak i grupowej (grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzin objętych usługą asystenta rodziny).

Więcej o projekcie można przeczytać pod adresem: Centrum dla Rodzin II – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach (mops-myslowice.pl)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:o Dziale Poradnictwa Specjalistycznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:01.10.2020 11:34
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:30.11.2021 12:17