Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-282e3589-7b4c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039238/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 11:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002418/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Centrum dla Rodzin

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012263/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.241-5/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 147400,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia” Szkolenie skierowane jest do rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych.Termin realizacji: do 30 kwietnia 2021r.. Czas trwania: 3 dni po 8h dydaktycznych,Przewidywana liczba uczestników: 12 osób (W przypadku braku możliwości prowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej z powodu pandemii, Zamawiający dopuszcza możliwość aby zajęcia odbywały się za pomocą komunikatorów online lub hybrydowo (online i stacjonarnie) lub w 2 grupach szkoleniowych) Warunki realizacji: Szkolenie ma odbywać się na terenie Zamawiającego w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 7, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6600

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6600

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6600

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Domaradzki Piotr Centrum Psychoedukacji i Terapii; Centrum Leczenia Nerwic i innych zaburzeń psychicznych; Firma Szkoleniowa PRAXE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6521306503

7.3.3) Ulica: Wąska 23

7.3.4) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-502

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6600,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-04-30

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego dla rodzin zastępczych w tematyce: „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:23.04.2021 11:16
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:23.04.2021 11:16