Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z póż.zm.) w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Szkolenie wyjazdowe w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Centrum dla Rodzin” w tematyce: „Dziecko z FAS”

(Nr ogłoszenia 2021/BZP 00084495/01 z dnia 16.06.2021r.) w terminie składania ofert złożono następujące oferty, które oceniono w następujący sposób:

 

OCENA   OFERT

Oferta nr 1

Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

ul. Zdrojowa 30 A

43-600 Jaworzno

Oferta została złożona w sposób niezgodny z zapisami pkt 12 swz.

Ofertę należało przygotować w oryginale, w wersji elektronicznej, opatrzeć podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Natomiast ofertę przygotowano w wersji papierowej i zeskanowano. Podpisany elektronicznie został tylko formularz przeznaczony do składania ofert na miniPortalu.

Oferta zostaje odrzucona na podst. Art. 226 ust. 1 pkt 6 Pzp – nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

Oferta nr 2

Centrum Szkolenia „ATUT”

Rynek Główny 15

32-600 Oświęcim

Cena oferty 2.727,00 zł za przeszkolenie 1 osoby x 45 osoby daje 122.715 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane tego zamówienia 72.000 zł.

 

 

Unieważnienie postępowanie: postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255pkt. 3 Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o wykonawcach wykluczonych oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: oferta Wykonawcy Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski została odrzucona na postawie art. 226 ust 1 pkt 6 Pzp.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:06.07.2021 06:43
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:06.07.2021 06:47