Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Szkolenia wyjazdowe w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Centrum dla Rodzin”
w temacie: „Dziecko z FAS”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia wyjazdowe w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Centrum dla Rodzin”
w temacie: „Dziecko z FAS”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2205d695-de2b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132098/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-30 10:53

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002418/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Fas - szkolenie wyjazdowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Centrum dla Rodzin

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.241-9/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 14740000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 72000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie wyjazdowe w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Centrum dla Rodzin” w tematyce: „Dziecko z FAS”
Szkolenie skierowane jest do rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych.
Termin realizacji: 9 -15 sierpień 2021r.
Czas trwania: 24h lekcyjne szkolenia w formie wyjazdowej, 4 dniowe, oraz zagospodarowanie czasu wolnego uczestników szkolenia poza zajęciami
Przewidywana liczba uczestników: minimum 40 – maksymalnie 45 osób z rodzin zastępczych: osoby dorosłe i ich dzieci.
W szkoleniu weźmie udział 6 rodzin zastępczych, w tym 8 osób dorosłych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71955 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71955 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Szkolenia ATUT w Oświęcimiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122676728

7.3.3) Ulica: Rynek Główny 15

7.3.4) Miejscowość: Oświęcim

7.3.5) Kod pocztowy: 32-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71955 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-08-09 do 2021-08-15

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyniku postępowania: Szkolenia wyjazdowe w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Centrum dla Rodzin” w temacie: „Dziecko z FAS”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:30.07.2021 10:59
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:30.07.2021 10:59