Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
W TYM ŚWIADCZONE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA KLIENTÓW MOPS MYSŁOWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
W TYM ŚWIADCZONE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA KLIENTÓW MOPS MYSŁOWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4557eae-1ab4-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255204/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 12:41

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002418/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Specjalistyczne usługi ZP dla klientów MOPS

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.241-12/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 238000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w miejscu zamieszkania klienta specjalistycznych usług
opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 IX 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 Nr 189 poz.
1598 z póź. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019r nr XI/170/19 w
sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
i trybu ich pobierania.
5.1 Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują w swoim zakresie:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
• pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia,
• rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1285),
• pomoc mieszkaniową,
przewidywana ilość to ok. 70 godzin/miesięcznie – szczegółowy zakres usług stanowi załącznik nr 1 do
swz/umowy;
5.2 Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi obejmujące w swoim
zakresie:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, (nie dotyczy: pomocy w
radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, kształtowania pozytywnych relacji z bliskimi i
współpracy z rodziną),
• pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia,
• pomoc mieszkaniową,
przewidywana ilość to ok. 300 godzin/miesięcznie – szczegółowy zakres usług stanowi załącznik nr 1 do
wz/umowy;
5.3 Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi obejmujące w swoim
zakresie:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, (dotyczy: pomocy w
radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, kształtowania pozytywnych relacji z bliskimi i
współpracy z rodziną),
• rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
• zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
DA.241-12/21
Str. 3
i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości
uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego,
przewidywana ilość to ok. 15 godzin/miesięcznie – szczegółowy zakres usług stanowi załącznik nr 1 do
wz/umowy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 235560 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 235560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRM Partner Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRM Stowarzyszenie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522200010

7.3.3) Ulica: Widoczna 37

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-647

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 235560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyniku postępowania - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W TYM ŚWIADCZONE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA KLIENTÓW MOPS MYSŁOWICE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:03.11.2021 12:43
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:03.11.2021 12:43