Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0844008b-3886-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00273664/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18 10:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002418/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Gorący posiłek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00250798/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.241-13/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 224640 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie gorących posiłków z naturalnych składników, ich wydawanie oraz na zlecenie Zamawiającego dowożenie posiłków, a w przypadku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego wydawanie posiłków na zlecenie MOPS w formie suchego prowiantu.
Przewiduje się wydawanie ok:
50 zestawów dziennie w jednorazowych opakowaniach z dowozem (w tym ok. 40 na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Strażackiej 9 w Mysłowicach)
10 zestawów dziennie z możliwością spożycia na miejscu w lokalu Wykonawcy
przez 7 dni w tygodniu. Podana ilość jest wielkością orientacyjną przyjętą na potrzeby przedmiotowego zamówienia.
Podana ilość posiłków jest wartością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków o 20% i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
Miejsce wydawania posiłków ma być usytuowane w Mysłowicach w dzielnicy Centrum lub Szopena-Wielka Skotnica lub Piasek lub Stare Miasto w odległości nie większej niż 500 m od przystanku autobusowego/tramwajowego (wykaz ulic wchodzących w skład wymienionych dzielnic, stanowi załącznik nr 6 do siwz). Odległość miejsca wydawania posiłków od przystanku autobusowego będzie sprawdzona na stronie https://www.google.pl/maps/
Miejsce wydawania posiłków ma być w lokalu ogrzewanym. W miejscu wydawania posiłków będzie możliwość spożycia na miejscu przez min. 10 osób jednocześnie, a na życzenie klienta będzie wydawane w formie "na wynos" w jednorazowych pojemnikach na żywność.
Zamawiający w szczególnych przypadkach (np. klient jest na kwarantannie / izolacji) może zlecić Wykonawcy dowóz posiłku do domu klienta na terenie miasta Mysłowice oraz może zlecić dowożenie posiłków na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 9.
Awaria pojazdu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku transportu.
Gorące posiłki będą wydawane i dowożone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 12:00 do 14:00. W tym czasie w miejscu wydawania posiłków nie będą sprzedawane napoje alkoholowe.
Suchy prowiant będzie wydawany w godzinach i dniach wyznaczonych przez Zamawiającego - w zależności od zaistniałej sytuacji.
Miejsce przygotowywania oraz wydawania posiłków, osoby mające kontakt z żywnością oraz środek transportu posiłków muszą spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020, poz. 2021) - w szczególności Dział IV Wymagania higieniczne a w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa (ustaw, rozporządzeń a także poleceń wojewody) wydanych w związku z zaistniałą sytuacją oraz Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia zmian tych przepisów.
Posiłki będą wydawane na podstawie decyzji administracyjnych (wydawanych zgodnie z ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz.U. 2020r. poz.1876) pokazywanej przez klienta tut. Ośrodka i bonów żywnościowych. W przypadku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego posiłki w formie suchego prowiantu będą wydawane na zlecenie tut. Ośrodka a decyzja administracyjna zostanie wydana w późniejszym terminie.
Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia na zmianę I i II danie. Posiłki mogą być jednogarnkowe. Na posiłek składa się np.: zupa z wyrobem mięsnym/rybnym lub bigos z mięsem lub pierogi z mięsem lub mięso/ryba z ziemniakami i surówką itp. - całość o wadze min. 60 dkg. z zastrzeżeniem, że gotowy wyrób mięsny/rybny podawany w ramach posiłku stanowi co najmniej 10 dkg danego posiłku.
Zamawiający pod pojęciem wyrób mięsny/rybny rozumie mięso / rybę po obróbce termicznej, przygotowane do spożycia.
Jadłospis tygodniowy ma być wysyłany mailowo do osoby wymienionej w § 6 pkt 1 umowy najpóźniej do godz. 13:00 w ostatni dzień roboczy poprzedzający tydzień którego jadłospis dotyczy. Jadłospis tygodniowy ma uwzględniać na przemian I i II danie i nie może się powtarzać w ciągu tygodnia. Osoba wymieniona w § 6 pkt 1 umowy najpóźniej na koniec ostatniego dnia roboczego wyśle Wykonawcy akceptację jadłospisu lub zażąda zmiany w przypadku powtarzającego się jadłospisu w ciągu tygodnia lub braku naprzemiennego i i II dania.
Na suchy prowiant składa się minimum: 2 bułki, 5 dkg wędliny, 5 dkg nabiału, 5 dkg masła, 2,5 dkg dżemu, owoc typu jabłko, gruszka, banan lub pomarańcz, 1 l soku.
Zamawiający stawia warunek zatrudnienia co najmniej 1 osoby na co najmniej 1/2 etatu na umowie o pracę, która będzie przygotowywała gorące posiłki dla klientów MOPS Mysłowice.
Do każdej faktury Wykonawca będzie dołączać oświadczenie o spełnieniu warunku o zatrudnieniu j/w.
Przed przekazaniem Wykonawcy danych osobowych osób uprawnionych do wydania im gorącego posiłku, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełniony formularz oceny podmiotu przetwarzającego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 219000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIM Szarotka Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2220915300

7.3.3) Ulica: Rynek 2

7.3.4) Miejscowość: Mysłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 219000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:18.11.2021 10:20
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:18.11.2021 10:20