Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, a jego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawność oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach, np. rehabilitacyjnych przewidzianych programem turnusu. Program turnusu jest adresowany do określonej grupy uczestników. Turnusy trwają zwykle 14 dni. Uczestnictwo w turnusie jest odpłatne, cena zależy od wielu czynników, takich jak: termin, położenie ośrodka, program itp. Ceny są bardzo zróżnicowane – od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
  • została skierowania na turnus przez lekarza pod opieką którego się znajduje,
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
  • spełnia kryterium dochodowe
  • istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony,
  • wybierze organizatora i ośrodek, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonym w orzeczeniu i/lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 2. Osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.
 3. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 5. Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub całości przez: NFZ ZUS, KRUS.

Dofinansowanie pokrywa zwykle tylko część kosztów związanych z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny, resztę kwoty uczestnik pokrywa samodzielnie. Wysokość dofinansowania, które osoba z niepełnosprawnością może otrzymać ze środków PFRON, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności a naliczana procentowo od wysokości przeciętnego wynagrodzenia i wynosi:

 1. 30% – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I gr.,
 2. 27% – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr.,
 3. 25% – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr.,
 4. 20% – dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% – dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

od 01-03-2020r. dofinansowanie wynosi:

1 560,00 – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I gr.,

1 404,00 – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr.,

1 300,00 – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr.,

1 040,00 – dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej, 

1 040,00 – dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:TURNUSY REHABILITACYJNE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:16.01.2009 12:41
Informację aktualizował:Magdalena Nowak
Data aktualizacji:19.05.2020 22:35