Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

O dofinansowanie likwidacji barier ze środków Funduszu, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielenie na każdy rodzaj zadania.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

WAŻNE !!! Co najmniej 5% przedsięwzięcia  trzeba pokryć ze środków własnych. (zmiana od 01-01-2015r.)

Dofinansowanie nie będzie Ci przysługiwało, jeśli masz zaległości wobec funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku zawarłeś umowę z PFRON o dofinansowanie, która została rozwiązana z przyczyn leżących po twojej stronie.

WAŻNE !!! Wszelkie prace, usługi i zakupy, o które wnioskujesz, możesz wykonać dopiero po podpisaniu umowy i przyznaniu ci środków finansowanych.

Dofinansowanie nie może bowiem obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (oryginały do wglądu) należy składać w siedzibie Sekcji d/s Osób Niepełnosprawnych - ul. Brzezińska 21, Mysłowice.

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Likwidacja barier technicznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:14.04.2011 14:37
Informację aktualizował:Magdalena Nowak
Data aktualizacji:19.05.2020 23:18