Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

 

O dofinansowanie likwidacji barier ze środków Funduszu, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

na likwidację barier architektonicznychosoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielenie na każdy rodzaj zadania.

 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

WAŻNE !!! Co najmniej 5% przedsięwzięcia  trzeba pokryć ze środków własnych. (zmiana od 01-01-2015r.)

 

Dofinansowanie nie będzie Ci przysługiwało, jeśli masz zaległości wobec funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku zawarłeś umowę z PFRON o dofinansowanie, która została rozwiązana z przyczyn leżących po twojej stronie.

 

WAŻNE !!! Wszelkie prace, usługi i zakupy, o które wnioskujesz, możesz wykonać dopiero po podpisaniu umowy i przyznaniu ci środków finansowanych.

Dofinansowanie nie może bowiem obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ważne informacje dotyczące likwidacji barier funkcjonalnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:30.06.2011 09:44
Informację aktualizował:Magdalena Nowak
Data aktualizacji:19.05.2020 23:16