Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada  2014 r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do
13 października 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.

Skutkiem powyższego wyroku, osoby, które w przeszłości otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw), mają prawo wnieść skargę o wznowienie postępowaniaOrganem administracji publicznej właściwym w sprawie rozpatrzenia skargi jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli organ ten stwierdzi istnienie podstaw do uchylenia decyzji na podstawie art. 145a Kpa, uchyli decyzję wydaną stronie na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją i wyda nową decyzję ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, bez zastosowania tego przepisu.

 

 

Źródło:  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informacja-o-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-18-listopada--2014-r--sygn-akt-sk-711-w-sprawie-zgodnosci-z-konstytucja-art-17-ust-5-pkt-4-ustawy--o-swiadczeniach-rodzinnych-w-brzmieniu-obowiazujacym-do-13-pazdziernika-2011-r/


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obo
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:27.11.2014 08:58
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:27.11.2014 08:58