Projekt „Ja = Sukces”

Projekt „Ja= Sukces” realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem głównym jest wzrost integracji społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym gminy Mysłowice. Projekt realizowany jest w oparciu o kontrakt socjalny, zawierający indywidualną ścieżkę reintegracyjną dla każdego z uczestników.

W okresie od 01.08.2015r. do 31.12.2017r. wsparciem zostanie objętych minimum 136 osób, w ramach 3 grup docelowych:

  1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.
  2. Osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo.
  3. Młodzież ucząca się (gimnazjalna lub ponadgimnazjalna), pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na zakończenie realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, wartość docelowa: 136
  2. Liczba osób z niepełno sprawnościami objętych wsparciem w programie, wartość docelowa: 14
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 10
  4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 25
  5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, wartość docelowa: 11

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 959 463,85zł.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 128 781zł.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ja=Sukces
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:10.02.2016 12:30
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:24.06.2016 11:52