Informacja

Z dniem 1 kwietnia można składać wnioski na świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)

I.                    Wnioski będą przyjmowane wg. następującego harmonogramu:

·       1 kwiecień 2016 (piątek) w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych , ul. Powstańców 9 w godz. od 7:30 do 18:00.

·       2 kwietnia (sobota)

o   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24,w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska

o   Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Powstańców 9 w godz. od 8:00 do 16:00
- 6 stanowisk

o   Brzęczkowice, Zespół Szkół Specjalnych, ul. Bernarda Wały 4, w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska

o   Brzezinka, Punkt terenowy MOPS, ul. Brzezińska 21, w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Brzezinki, Morgów i Larysza

o   Kosztowy, Punkt terenowy MOPS, ul. Kosztowska 55, w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Kosztów, Krasów i Dziećkowic

o    Wesoła, Gimnazjum nr 5 , ul. Księdza Jana Dzierżonia 26 w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Wesołej, Starej Wesołej i Ławek

·       9 kwietnia (sobota)

o   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24,w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska

o   Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Powstańców 9 w godz. od 8:00 do 16:00-
 6 stanowisk

o   Brzęczkowice, Zespół Szkół Specjalnych, ul. Bernarda Wały 4, w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska

o   Brzezinka, Punkt terenowy MOPS, ul. Brzezińska 21, w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Brzezinki, Morgów i Larysza

o   Kosztowy, Punkt terenowy MOPS, ul. Kosztowska 55, w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Kosztów, Krasów i Dziećkowic

o    Wesoła, Gimnazjum nr 5 , ul. Księdza Jana Dzierżonia 26 w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Wesołej, Starej Wesołej i Ławek

·       Wszystkie dni robocze w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy MOPS
tj. Poniedziałek:  7:30 do 17:00

Wtorek-czwartek:  7:30 do 15:30

·       Wszystkie piątki kwietnia ( 8,15,22,29) w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych
w następujących godzinach:

Od 7:30 do 18:00

 

II.                  Do wniosku należy dołączyć:

1. Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (w zależności od sytuacji rodzinnej)

 •       kserokopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem oryginał do wglądu pracownika,
 •       kserokopia aktu urodzenia dzieci oryginał do wglądu pracownika,
 •       zaświadczenie z sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
 •       zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
 •       prawomocny wyrok sądu orzekający separację lub rozwód,
 •       prawomocny wyrok sądu orzekający naprzemienną opiekę nad dzieckiem,
 •       akt zgonu współmałżonka.

 

2. Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Dokumenty obligatoryjne

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku

Dokumenty fakultatywne

Dochód (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

W bieżącym okresie zasiłkowym brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2014:

1. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

2. zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

3. wydruk z CEIDG,

4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

 •       umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę.
 •        

5. odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

7. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 8. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

9. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

10. dokument określający utratę dochodu (na przykład świadectwo pracy, umowy zlecenia za cały okres utraty dochodu, wydruk z CEIDG o zamknięciu działalności gospodarczej, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy itd.)

11. dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu (na przykład rozliczenie podatkowe PIT 11 w przypadku świadectwa pracy, bądź PIT 36 w przypadku działalności gospodarczej.)

12. w przypadku uzyskania dochodu: umowę o pracę, wydruk z CEIDG o zarejestrowaniu działalności gospodarczej, umowę zlecenia, itd.

 •                dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

 

Do pobrania:

http://www.mops.myslowice.pl/media/adminfiles/wniosek_sw_wychowawcze.pdf"

 

 

Na miejscu istnieje możliwość wykonania ksera, oryginał dokumentów  do wglądu urzędnika

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Z dniem 1 kwietnia można składać wnioski na świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:07.03.2016 15:41
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:07.03.2016 15:42